Hướng dẫn kiểm tra đơn đặt hàng Shop Trang Đăng Tin

Chọn mục “Kiểm tra đơn hàng”. Nhập mã đơn hàng của bạn (mã đơn hàng chứa trong email xác nhận đặt hàng). Qui trình hoàn tất đơn hàng bao gồm 4 bước: Đã đặt hàng, Đang xem xét, Đang giao hàng, Đã giao hàng