Hướng dẫn quản lý profile Shop Trang Đăng Tin

Để quản lý profile Shop Trang Đăng Tin của bạn, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên website shop.trangdangtin.com

Bước 2: Cập nhật profile.

  • Tại tab menu điều khiển bạn chọn “Quản lý hồ sơ” để cập nhật profile của mình.

  • Điền các thông tin cơ bản:

  • Điền thông tin vận chuyển của bạn.

  • Cài đặt thanh toán.

  • Cuối cùng là nhấn “Update Profile” để lưu thông tin.