Quy chế tài khoản

1. Đăng ký Tài khoản Trangdangtin.com
– Để sử dụng một số tính năng của Trangdangtin.com, bạn phải tạo Tài khoản Trangdangtin.com (Đăng ký tài khoản)

– Khi tạo tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu Tài khoản).

2. Bảo vệ tài khoản
– Để sử dụng và bảo vệ Tài khoản, bạn phải cung cấp một Số điện thoại và Mật khẩu (Dữ liệu đăng ký) để bảo vệ tài khoản.

– Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật Mật khẩu này

– Hành vi sử dụng Dữ liệu đăng ký của người khác mà không dưới sự đồng ý hoặc quan sát của người sở hữu Tài khoản được coi là trái phép.

– Mặc dù Trangdangtin.com sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của Trangdangtin.com hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

– Bạn sẽ thông báo ngay lập tức cho Trangdangtin.com nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép vào Dữ liệu tài khoản hoặc Dữ liệu đăng ký của bạn

3. Chấm dứt hoạt động của Tài khoản
Trangdangtin.com sẽ chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin mà không cần báo trước.

Trangdangtin.com có quyền quyết định Tài khoản đó có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hay không

– Bạn có thể yêu cầu chấm dứt tài khoản bằng cách thông báo với ban quản trị Trangdangtin.com bằng email.

4. Quy định khác
– Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin cá nhân

– Việc yêu cầu, sử dụng, bảo vệ dữ liệu được quy định cụ thể trong Quy chế riêng tư

5. Riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân
– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Quy chế riêng tư